Regulamin konkursu

Niniejszy Regulamin ustala zasady przyznawania Nagrody „Polski Przedsiębiorca 2022 Gazety Polskiej Codziennie” w Konkursie „Polski Przedsiębiorca 2022 ”. Ideą Konkursu „Polski Przedsiębiorca 2022” jest promowanie postaw przedsiębiorców, eksporterów, menadżerów, filantropów, ekspertów wspierających rozwój polskiej gospodarki i przyczyniających się do propagowania patriotyzmu gospodarczego.

§ 1
Nagrody „Polski Przedsiębiorca 2022 Gazety Polskiej Codziennie” (dalej: Nagroda) przyznawane są osobom indywidualnym – przedsiębiorcom, eksporterom, menadżerom, filantropom, ekspertom, którzy prowadząc swoją działalność wspierają rozwój polskiej gospodarki i przyczyniają się do propagowania patriotyzmu gospodarczego.
Organizatorem Konkursu „Polski Przedsiębiorca 2022” (dalej: Konkurs) jest Forum SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Filtrowej 63/43, (kod pocztowy: 02-056).

§ 2
Konkurs ogłasza Rada Konkursu, złożona z przedstawicieli następujących osób prawnych (po jednej osobie z każdego podmiotu): – Forum S.A. (wydawca dziennika „Gazeta Polska Codziennie”)
– Niezależne Wydawnictwo Polskie sp. z o.o. (wydawca tygodnika „Gazeta Polska”)
– Słowo Niezależne sp. z o.o. (wydawca portalu Niezależna.pl)
Rada Konkursu podejmuje decyzję większością głosów.
Obrady Rady Konkursu prowadzi przedstawiciel Forum S.A.

§ 3
W skład Kapituły Konkursu wchodzą przedstawiciele: podmiotów tworzących Radę Konkursu, patronów merytorycznych, Partnera Strategicznego Konkursu, partnerów wspierających Konkurs, przedstawiciele biznesu, nauki, przemysłu, gospodarki, eksperci, liderzy opinii.
Skład Kapituły Konkursu ustala każdorazowo Rada Konkursu i podaje do publicznej wiadomości.
Liczba podmiotów reprezentowanych w Kapitule Konkursu nie może być mniejsza od 4 i większa od 20.
Każdy podmiot deleguje do Kapituły Konkursu po jednym swoim przedstawicielu
Przedstawiciel Kapituły może rekomendować nowego członka Kapituły Konkursu. Każdy nowy członek Kapituły Konkursu musi zostać zaakceptowany przez Radę Konkursu.
Regulamin obrad Kapituły Konkursu uchwala Rada Konkursu.

§ 4
Nagrody w Konkursie mają charakter honorowy.

§ 5
Rada Konkursu, przed każdą z kolejnych edycji Konkursu, ustala:
– kryteria formalne, które muszą spełniać osoby zaproszone do udziału w Konkursie
Kapituła Konkursu ustala listę nominowanych do Nagrody na podstawie własnego doświadczenia, raportów GUS, raportów gospodarczych, raportów rządowych oraz publikacji w prasie branżowej i gospodarczej.
Kapituła Konkursu ustala listę nominowanych do Nagrody większością głosów.
Nominowanym może zostać osoba fizyczna legitymująca się obywatelstwem polskim, zarządzająca bądź będąca właścicielem podmiotu gospodarczego, prowadzącego działalność wytwórczą bądź inną, mającego siedzibę na terytorium Polski posiadającego 100 procentowy udział polskiego kapitału. Szczegóły techniczne zgłoszeń dla nominowanych do Nagrody zostaną podane przez Radę Konkursu w korespondencji mailowej. Nominowani będą proszeni o wypełnienie wniosku i przesłanie do Rady Konkursu, która przekazuje zgłoszenie Kapitule Konkursu.
Spośród nominowanych osób Kapituła Konkursu wyłoni Laureatów Nagrody – wybór zostanie dokonany na podstawie analizy nadesłanych wniosków. Kapituła Konkursu wyłania laureatów większością głosów.
W każdej edycji Konkursu Nagrody przyznawane będą w następujących kategoriach: eksporter, innowator, lider przemysłu, MŚP, filantrop. W każdej kategorii przyznana będzie jedna Nagroda.
Rada Konkursu może przyznać w każdej edycji Konkursu do trzech wyróżnień redakcji dziennika „Gazeta Polska Codziennie” dla przedsiębiorców, którzy szczególnie przyczynili się w danym roku do propagowania patriotyzmu gospodarczego lub dzięki ich działaniom/decyzjom, prowadzone przez nich firmy znacząco rozwinęły swoją działalność.
Kapituła Konkursu – z braku kandydatów spełniających kryteria Konkursu – może zdecydować o nieprzyznawaniu Nagrody w określonych kategoriach. Decyzję w tej sprawie Kapituła Konkursu podejmuje jednomyślnie.
Rada Konkursu – z braku kandydatów spełniających kryteria Konkursu – może zdecydować o nieprzyznawaniu wyróżnień redakcji dziennika „Gazeta Polska Codziennie”. Decyzję w tej sprawie Rada Konkursu podejmuje jednomyślnie.

§ 6
Treść wniosków zgłoszeniowych nie będzie upubliczniona, z wyjątkiem przekazania ich Kapitule.
Do publicznej wiadomości podawane są osoby nominowane oraz laureaci Nagród i wyróżnień.

§ 7
Kolejne edycje Konkursu odbywają się z częstotliwością nie większą, niż raz na sześć miesięcy i nie rzadszą niż raz na osiemnaście miesięcy.
Kolejne edycje Konkursu ogłasza Rada Konkursu. Rada Konkursu podejmuje również decyzje w sprawie terminarza działań związanych z daną edycją Konkursu.

§ 8
Rada Konkursu zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu Konkursu.
Wszelkie zmiany Regulaminu Konkursu są podejmowane w sposób jednomyślny, w obecności co najmniej dwóch przedstawicieli podmiotów-członków Rady.