Forum Hospicjów Polskich | NOMINACJA W KATEGORII FILANTROP

Hospicyjny ruch społeczny zrodził się z wrażliwości na cierpienie drugiego człowieka i z potrzeby bezinteresownego służenia. Forum Hospicjów Polskich to związek stowarzyszeń i innych pozarządowych osób prawnych, obejmujących swoją opieką ciężko chorych, w tym w stanach terminalnych. 

Celem działalności hospicyjnego ruchu społecznego stała się poprawa losu terminalnie chorych, zwłaszcza umierających na nowotwory złośliwe. Jest to ruch społeczny, jednoczący ludzi pragnących pomóc chorym i ich rodzinom. Ruch hospicyjny programuje i realizuje opiekę hospicyjną dla chorego i jego rodziny, zajmując się także rodzinami osieroconymi. W swoich działaniach realizuje zadania dotyczące pogłębiania współpracy między ośrodkami hospicyjnymi oraz dbałość o formacje duchową opartą na wartościach chrześcijańskich. 

Forum Hospicjów Polskich jest kontynuatorem stowarzyszenia Ogólnopolskiego Forum Ruchu Hospicyjnego, które uległo rozwiązaniu w 2008 r. Członkiem zwyczajnym Forum Hospicjów Polskich może być stowarzyszenie bądź inna pozarządowa osoba prawna, niemająca celów zarobkowych, niebędąca jednostką organizacyjną administracji publicznej i samorządowej. Obecnie Forum zrzesza 56 stowarzyszeń świeckich i kościelnych. Hospicja pozarządowe nie tylko odpowiadają za 33 proc. opieki paliatywnej i hospicyjnej, ale spełniają również bardzo ważną rolę w kształceniu specjalistów z medycyny paliatywnej. 

W 2003 r. pierwsi lekarze w Polsce uzyskali tytuł specjalisty z medycyny paliatywnej. W akademiach medycznych są prowadzone wykłady i seminaria z medycyny paliatywnej. Ale nadal najważniejsze jest samarytańskie pochylanie się i zadbanie o spełnienie wszelkich potrzeb człowieka opuszczającego nasz świat. To zrozumienie potrzeb pozwala odsunąć myśl o tym, że nie jest on już potrzebny nikomu i prosi o eutanazję. Od kilku lat ok. 85 proc. hospicjów non-profitowych zatrudnia pracowników, a ok. 15 proc. opiekuje się nadal chorymi wyłącznie na zasadzie wolontariatu. 

Misja pełniona przez hospicjum skierowana jest zarówno do jego pracowników i wolontariuszy, jak i całego społeczeństwa. W ludziach podejmujących pracę, zarówno wolontariuszach, jak i pracownikach etatowych, ma ona wyrabiać świadomość, że przełamują pewne tradycje, które należy pielęgnować i przekazywać młodszym współpracownikom. Ruch hospicyjny wydaje się być znakiem czasu – głoszone przezeń idee są przeciwwagą dla zagrożeń współczesnego świata, w którym szerzą się egoizm, konsumpcjonizm, brak szacunku dla życia, w tym aborcja i eutanazja, pogarda dla słabości i starości, odrzucanie cierpienia, a tym samym współczucia dla cierpiących. Ten ruch, którego naczelną zasadą jest niesienie ulgi we wszystkich rodzajach bólu, jakiego doświadcza terminalnie chory człowiek, wpisuje się w nurt działań zmierzających do uczynienia naszego świata bardziej ludzkim.